Juridische informatie

De juridische informatie is van toepassing op de website sporting.be. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe de voorwaarden te aanvaarden en na te leven.

Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op al het materiaal op "De Officiële Sporting Lokeren OVL website" (alle pagina's vallend binnen het domein sporting.be) berust bij de KSC Sporting Lokeren OV VZW. Alle rechten van clubnamen en -logo's berust bij de respectievelijke eigenaars.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sporting informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Linken en refereren naar "De Officiële KSCL Sporting Lokeren O-Vl website" mag wel, en dit met de URL http://www.sporting.be/.

Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u de Sporting Lokeren VZW een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van de KSC Sporting Lokeren OV VZW en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is.

U verbindt zich er o.m. toe geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.   U verbindt zich er verder toe de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom

Persoonsgegevens

Sporting Lokeren verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, het verzenden van een e-mail of het inschrijven op “Mijn Sporting” geeft een bezoeker Sporting Lokeren toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand.   U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@sporting.be.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies van uw internetbrowser voor meer details.

Informatie op de website

De informatie en adviezen die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden bevatten. Sporting Lokeren staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Sporting Lokeren is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Sporting Lokeren behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Sporting Lokeren heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Sporting Lokeren houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

De Sporting Lokeren OV VZW kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publikatie van vrijwillige bijdragen, zoals te vinden in de rubrieken "Shoutbox" en het "Forum".

 

Voor meer informatie kan u steeds Sporting Lokeren contacteren.

Logo Q-teamLogo Maximum ImageLogo JartaziLogo ConcordiaLogo Combell