Reglement van Inwendige Orde (RIO)

Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de medewerking van allen vereist voor het goede verloop van deze organisaties.

 

 1. Dit reglement van inwendige orde is van toepassing in het volledige complex van het Daknamstadion, gelegen Daknamstraat 91 te 9160 LOKEREN tijdens de voetbalwedstrijden georganiseerd door Koninklijke Sporting Club Lokeren – Temse vzw, stamnummer KBVB 4297. De personen die dit complex betreden moeten kennis nemen van dit reglement, de bepalingen ervan aanvaarden en deze naleven.

 

 1. Iedere persoon die zich aanbiedt aan een toegang tot het Daknamstadion moet in het bezit zijn van ofwel een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die wordt verleend door de organisator, zijnde KSC Lokeren – Temse en waaruit de bevoegdheid blijkt om in het Daknamstadion te mogen vertoeven. Met het toegangsbewijs wordt een éénmalige toegang verleend tot het stadion. Iedere persoon, die zich in het Daknamstadion bevindt, moet op elk moment in het bezit zijn van dit toegangsbewijs of van deze speciale toelating.

 

 1. Op het toegangsbewijs wordt de toegekende plaats in de tribune of zone aangeduid en de houder van het toegangsbewijs dient deze voorziene plaats in te nemen. Het is ten strengste verboden zich op te houden of te begeven naar een andere tribune, compartiment of gedeelte van het Daknamstadion alsook een andere plaats in de tribune in te nemen dan deze vermeld op het toegangsbewijs zonder de voorafgaandelijk instemming van de Veiligheidsverantwoordelijke. De koper of verkrijger en elke overdrager van het toegangsbewijs of van de speciale toelating is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de uiteindelijke houder ervan voor elke schade veroorzaakt door deze laatste in het Daknamstadion.

 

 1. De toegang tot het Daknamstadion is verboden of wordt geweigerd aan personen:
 • die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel;
 • die een stadionverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel de organisator in het kader van een burgerrechtelijke uitsluiting, ofwel door de nationale of internationale voetbalbonden of -federaties ofwel door de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;
 • die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede, of racistische opmerkingen;
 • die getooid met de kleuren van de club en/of zich voordoend als zogenaamd Lokeren – Temse – supporter, zich misdragen en aldus het goede imago van de club schaden en dit op om het even welk evenement (Lokerse Feesten, oefenwedstrijden, wedstrijden op provinciaal niveau bij naburige ploegen);
 • die door de stewards, die deelnemen aan de controle op de naleving van dit reglement van inwendige orde, de toegang tot het stadion worden ontzegd overeenkomstig artikel 5 tweede alinea.

 

Indien de organisator om veiligheidsredenen, het recht van toegang tot het stadion weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit het stadion doet verwijderen, is noch de organisator, noch de distributeur gehouden het toegangsbewijs terug te betalen.  

 

 1. Iedere houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating, die zich binnen het Daknamstadion wil begeven moet zich onderwerpen aan de controle van zijn toegangsbewijs of van deze speciale toelating. De stewards kunnen de houders van een toegangsbewijs of van de speciale toelating, van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen in het stadion het verloop van de wedstrijd kan verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren. De stewards kunnen om afgifte van die voorwerpen verzoeken. Deze voorwerpen worden niet teruggegeven.

 

De toegang tot het stadion wordt ontzegd, door de stewards, aan eenieder die zich tegen deze controle of afgifte verzet of bij wie is vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van een wapen of een gevaarlijk voorwerp alsook aan

iedereen die op enigerlei wijze in strijd handelt met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit reglement van inwendige orde.

 

Sommige gebruiksvoorwerpen kunnen tijdelijk worden bewaard met het oog op teruggave na de wedstrijd. De bewaargever geeft vrijwillig deze voorwerpen in kosteloze bewaring af en bekomt een ticket. Na de wedstrijd wordt aan de bewaargever het voorwerp enkel terugbezorgd tegen afgifte van dit ticket. De artikelen 1915 tot en met 1954quater van het Burgerlijk Wetboek zijn hierbij van toepassing.

 

 1. Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich aanbieden tot een toegang van het Daknamstadion alsook de aanwezige personen in het stadion verboden binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van de volgende voorwerpen:
 • alcohol, flessen, glazen, blikken, drugs en/of opwekkende middelen
 • projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand
 • ontvlambare producten of materialen, spuitbussen
 • pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur, rookbommen, flares,…
 • om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, slag-, steek- of stootwapens en dergelijke)
 • alles als middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.

 

       Behoudens toestemming van de Veiligheidsverantwoordelijke, worden dieren niet

       toegelaten in het stadion.

 

 1. Binnen het Daknamstadion is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating ten strengste verboden:
 • om zonder toestemming van de Pro League/VV/ACFF of de KBVB, beeld- en/of geluidsopnamen van een thuiswedstrijd van het Eerste Elftal te maken of daaraan mee te werken voor enig ander doel dan gebruik in de privésfeer. Dit verbod geldt niet voor bevoegde persfotografen, -filmers of journalisten, in zoverre zij, naar het oordeel van de organisator, optreden binnen de grenzen van hun accreditatie of in zoverre zij handelen binnen de grenzen van de contracten, die door de Pro League/VV/ACFF of KBVB werden afgesloten met haar commerciële en/of media partners. In ieder geval is het eenieder verboden foto’s te verkopen voor commerciële doeleinden zonder toestemming van de portrethouder (speler, club, liga, …). Dit verbod geldt ook niet voor beelden genomen met de bewakingscamera’s.
 • om zonder geldige en voorafgaande schriftelijke machtiging van de club of van de Pro League/VV/ACFF of KBVB, matchdata, scoutingsdata en/of statistieken te verzamelen of daaraan mee te werken middels draadloze netwerken of anderszins, (bijvoorbeeld met het oogmerk ‘live betting’ of rechtstreeks gokken aan te bieden of te faciliteren) behoudens hun eigen niet-commercieel, privaat oogmerk.
 • zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van het stadion overeenkomstig het toegangsbewijs of de speciale toelating, zoals bv. EHBO lokaal, kleedkamers, neutrale en VIP zones, perslokaal, burelen, private zalen, het speelveld, en het stewardlokaal
 • gebouwen, constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten, dug-outs, daken, of enige andere infrastructuur van het Daknamstadion te beklimmen en/of recht te staan op de zitplaatsen of banken vóór, gedurende en na de wedstrijd.
 • de toegang- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen, gangen te hinderen en zich op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van het Daknamstadion
 • zich te vermommen of aan de herkenbaarheid te onttrekken
 • de orde te verstoren en de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen
 • verkopen of in verkoop brengen van dranken, voeding of enig ander product zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisator.
 • te gooien of te schieten met enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of gasachtige toestand naar het speelveld, de zone die het speelveld omringt en in de tribunes
 • te roken in zones waar een rookverbod geldt (gebouwen relaterend aan de tribune)
 • te wildplassen
 • schade te berokkenen aan personen en/of stadioninfrastructuur
 • spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen aan te brengen zonder voorafgaande goedkeuring van de Veiligheidsverantwoordelijke.

Bovendien mogen deze niet :

 • voor de reclameborden worden gehangen,
 • het zicht op het speelveld belemmeren,
 • de evacuatiewegen belemmeren,
 • de herkenbaarheid belemmeren.

 

 1. In het stadion zijn teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren, spandoeken en onbetamelijke uitlatingen, op welke wijze ook, die aanleiding geven tot racisme, xenofobie, homofobie, provocatie en discriminatie verboden.

 

 1. In het Daknamstadion zullen de aanwezigen steeds de richtlijnen van de door de organisator aangestelde of gemandateerde personen opvolgen. Bij niet opvolging kunnen deze personen uit het stadion worden verwijderd. Op verzoek van deze gemandateerde personen zal elke aanwezige zijn toegangsbewijs en identiteitskaart voorleggen.

 

 1. De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:
 • de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan deze vermeld op het toegangsbewijs
 • de wedstrijd te onderbreken of stop te zetten
 • de toeschouwers tijdelijk in het stadion op te houden bij het einde van de wedstrijd
 • het stadion geheel of gedeeltelijk te ontruimen
 • de toegang tot het stadion te weigeren ondanks het in bezit zijn van een geldig toegangsbewijs.

 

 1. Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door de organisator houdt zich in het Daknamstadion volledig op eigen risico op. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en ongeval.

 

 1. Onder verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot “Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de Richtlijn 95 / 46 / EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens” wordt de toeschouwer in kennis gesteld dat de club op grond van veiligheidsoverwegingen, gegevens verzamelt en verwerkt in een geautomatiseerd bestand. Deze wet reglementeert het verwerken en het recht op inzage van persoonlijke gegevens.

 

Elke persoon die binnenkomt in het Daknamstadion kan worden gefilmd en de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Het registreren en het opslaan van deze beelden door de politiediensten en/of de Veiligheidsverantwoordelijke gebeurt enkel in de optiek om de handhaving en de naleving van de veiligheid te verzekeren binnenin het stadioncomplex.

 

De verwerking van de beelden heeft tot doel de feiten, gesanctioneerd door de Wet van 21 december 1998 en al zijn wijzigingen en aanpassingen, betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, de misdrijven en de inbreuken op het reglement van inwendige orde te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders.

 

 1. De persoon, die de toegang tot het Daknamstadion wordt geweigerd of die door de beslissing van de organisator verplicht wordt, het stadion te verlaten of de bepalingen van het reglement van inwendige orde niet naleeft, kan uitgesloten worden voor het bijwonen van voetbalwedstrijden overeenkomstig de vigerende burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure.

 

 1. Iedere persoon die schade toebrengt aan personen en/of goederen en/of aan het stadion kan strafrechtelijk vervolgd worden.

 

 1. Bijzondere bepalingen eigen aan het Daknamstadion :

 

 

 • Het is TEN STRENGSTE verboden over de binnen omheining te klimmen en/of het speelveld te betreden. Het ongeoorloofd overschrijden van de scheiding naar het speelveld, zal niet alleen worden gesanctioneerd via een PV van de politie, dat kan leiden tot een stadionverbod van minimum twee jaar en een geldboete van minimum 1000,- €, maar zal STEEDS aanleiding geven tot een RECHTSTREEKSE burgerrechtelijke uitsluiting, vanwege de club voor de duur van twee jaar.
 • Het wordt aan supporters toegelaten, in het Daknamstadion aangekochte, drank in plastiek recipiënten en voedsel mee te nemen in de tribune 2 (bezoekers en Lokeren supporters) en in tribune 3 en 4 (Lokeren supporters). In tribune 1 (Hoofdtribune) blijft het verboden drank en voedsel mee te nemen naar de zitplaatsen, daar er aldaar in glazen recipiënten wordt bediend en de installaties continu open blijven voor verbruik, ook als de bal rolt.
 • De kantine bezoekers in tribune 2, wordt uiterlijk 20 minuten vóór het einde van de reguliere speeltijd, gesloten, behoudens toestemming van Hoofd Ordedienst, voor eventuele uitzonderingen.
 • Het is niet toegelaten abonnementen op naam van één persoon door te geven aan een ander persoon. Dergelijk abonnement is immers een feitelijke overeenkomst tussen de organisator en de persoon op wiens naam het abonnement is uitgegeven en deze feitelijke overeenkomst is niet overdraagbaar.
 • Het werpen van WC rollen is NIET toegelaten. Deze zullen door de stewards bij de oppervlakkige controles worden in bewaring genomen.
 • Papiersnippers en confetti zijn NIET toegelaten.
 • Toeters met drukgas zijn verboden omdat deze als projectiel kunnen worden gebruikt. Vuvuzela’s zijn om deze reden, eveneens NIET toegelaten.
 • Het is toegelaten om het Daknamstadion te betreden met een megafoon, op voorwaarde dat deze niet gebruikt wordt voor het verspreiden van provocerende, opruiende, racistische en/of discriminerende taal.
 • Vlaggen op stok mogen maximum 1,80 meter lang en 1,80 meter breed zijn. Vlaggenstokken mogen alleen bestaan uit plooibare plastiek of plooibare PVC buizen. Vlaggen of spandoeken op twee stokken zijn verboden. “Bandera’s”, zijnde lichte bedrukte plastiek of landbouwfolie zijn wel toegelaten op twee stokken op voorwaarde dat deze stokken licht en zeer plooibaar zin en niet langer dan 1,50 meter.
 • Vlaggen zonder stok van meer dan 2 m² moeten brandveilig zijn, in die zin dat ze gedrenkt zijn in een brandwerend middel of gemaakt zijn uit brandwerende stoffen. Voor dergelijke vlaggen dient in ALLE gevallen een attest kunnen worden voorgelegd.
 • Uitzondering wordt gemaakt voor het Vak 2 – tribune 2, dat wordt ingericht als sfeervak. ENKEL in dit sfeervak zijn zwaaivlaggen van onbeperkte grootte toegelaten en zijn “Bandera’s” van onbeperkte grootte uit landbouwfolie en met twee stokken toegelaten.
 • Trommels zijn toegelaten in het sfeervak in tribune 2 – Vak 2 en in het staan vak Bezoekers (Vak 1 – Tribune 2). In alle andere vakken kan dit enkel mits voorafgaande toestemming van de Veiligheidsverantwoordelijke.
 • Het is verboden zijn kinderen te laten spelen op de tribunes, in de installaties en op het speelveld en dit zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd.
 • Op voorwaarde dat de nodige afspraken op voorhand werden gemaakt met de de club, mag bij aanvang van de wedstrijd voor een korte, welbepaalde duur, bedrukte landbouwfolie door de supportersfederatie op bepaalde plaatsen voor de publiciteitsborden worden opgehangen.
 • De autobestuurders, in het bezit van een geldig parkeerbewijs voor de parking 2 (Stadion) of voor de parking 1 (Dienst), zijn verplicht de richtlijnen gegeven door stewards en/of parkeerwachters op te volgen. Op de toegangswegen dienen zij ten allen tijde een doorgang van vier (4) meter vrij te laten voor de hulpdiensten.
 • Tijdens wedstrijddagen van de eerste ploeg is het NIET toegelaten om met fietsen of bromfietsen het stadion te betreden en deze te stallen BINNEN de omheining. Er is mogelijkheid om fietsen te stallen, komende van de Daknammolenstraat aan de ingang van het jeugdcomplex.
 • In aanvulling van Art 5 hierboven zijn noch de organisator noch de ordediensten gehouden tot de teruggave van voorwerpen die worden afgenomen omdat ze de veiligheid van toeschouwers in het gedrang brengen, het verloop van de wedstrijd en/of de openbare orde verstoren. Dit geldt niet voor motorhelmen, regenschermen en andere persoonlijke gebruiksvoorwerpen.

 

De “Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden” van 21 december 1998 en alle daaropvolgende wijzigingen en aanpassingen, en zijn uitvoeringsbesluiten zijn integraal van toepassing. 

 

P